Finalitzada la temporada estival, l’activitat turística a la Comunitat Valenciana continua afermant el seu dinamisme

Publicado por Estadistiques Turisme el 02 diciembre 2015

Els resultats dels mesos de setembre i octubre han contribuït a afermar l’evolució positiva que els principals indicadors en turisme de la Comunitat Valenciana estan mostrant al llarg de 2015.

La demanda estrangera ha augmentat un 4,2% en l’arribada de turistes, un 4,7% en les pernoctacions i un 5,1% en la despesa total fins a setembre de 2015. L’augment a l’octubre del 7,1% de l’arribada de passatgers en companyies de baix cost a la Comunitat Valenciana ofereix un indicador d’avanç positiu de l’evolució acumulada de turistes estrangers fins a octubre[1].

La rendibilitat hotelera segueix mostrant xifres de creixement. Fins a octubre, l’ingrés per habitació disponible (Revpar), estimat en 41,5[2] euros, es va incrementar un 10,5% a causa de l’increment (5,4%) de la tarifa mitjana diària (63,9 euros) i a l’augment (5,1%) del grau d’ocupació per habitacions, estimat en el 62,9[3] %. L’augment de la rendibilitat ha sigut generalitzat en les tres províncies.

El volum de pernoctacions hoteleres va créixer en totes les zones turístiques.

Fins a octubre en els establiments hotelers, l’evolució de la demanda estrangera ha sigut similar a la de la demanda resident a Espanya, registrant la primera un augment de les pernoctacions del 4% i la segona del 5,1%.

L’allotjament extrahoteler va destacar en el mes d’octubre per un gran dinamisme, registrant notables augments tant del volum de viatgers (32,9%) com de pernoctacions (18%). Tant la demanda estrangera com especialment la demanda nacional van contribuir a aquests favorables resultats.

L’evolució de l‘acumulat a octubre de les pernoctacions extrahoteleres ha sigut positiva per a totes les modalitats d’allotjament extrahoteler en les tres províncies de destinació.

2015.12.01 post coyuntura acum octubre

Més informació en Estadístiques de Turisme


[1] A causa de la incorporació de l’Estadística Frontur-Egatur a l’INE, els resultats del mes d’octubre seran publicats per aquest organisme el 30 de desembre de 2015. Per a més informació, prema ací.

[2] Mitjana sense ponderar.

[3] Mitjana sense ponderar.

———————————————

Los resultados de los meses de septiembre y octubre han contribuido a afianzar la evolución positiva que los principales indicadores en turismo de la Comunitat Valenciana están mostrando a lo largo de 2015.

La demanda extranjera ha aumentado un 4,2% en la llegada de turistas, un 4,7% en las pernoctaciones y un 5,1% en el gasto total hasta septiembre de 2015. El aumento en octubre del 7,1% de la llegada de pasajeros en compañías de bajo coste a la Comunitat Valenciana ofrece un indicador de avance positivo de la evolución acumulada de turistas extranjeros hasta octubre[1].

La rentabilidad hotelera sigue mostrando cifras de crecimiento. Hasta octubre, el ingreso por habitación disponible (Revpar), estimado en 41,5[2] euros, se incrementó un 10,5% debido, tanto al incremento (5,4%) de la tarifa media diaria (63,9 euros) como al aumento (5,1%) del grado de ocupación por habitaciones, estimado en el 62,9[3]%. El aumento de la rentabilidad ha sido generalizado en las tres provincias.

El volumen de pernoctaciones hoteleras creció en todas las zonas turísticas.

Hasta octubre en los establecimientos hoteleros, la evolución de la demanda extranjera ha sido similar a la de la demanda residente en España,  registrando la primera un aumento de las pernoctaciones del 4% y la segunda del 5,1%.

El alojamiento extrahotelero destacó en el mes de octubre por un gran dinamismo, registrando notables aumentos tanto del volumen de viajeros (32,9%) como de pernoctaciones (18%). Tanto la demanda extranjera como en especial la demanda nacional contribuyeron a estos favorables resultados.

La evolución del acumulado a octubre de las pernoctaciones extrahoteleras ha sido positiva para todas las modalidades de alojamiento extrahotelero en las tres provincias de destino.

Más información en Estadístiques de Turisme


[1] Debido a la incorporación de la Estadística Frontur-Egatur al INE, los resultados del mes de octubre serán publicados por este organismo el 30 de diciembre de 2015. Para más información, pulse aquí.

[2] Media sin ponderar

[3] Media sin ponderar

Tags: , , , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>